Waarom-Forum-Beroepsonderwijs

Waarom Forum Beroepsonderwijs

Nederland is in transitie. De dynamiek op de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling is groot. Beroepen komen en verdwijnen. Voor een groot deel kunnen we nu nog niet voorspellen welke beroepen er over tien jaar zijn. Dat vraagt om een wezenlijk andere samenwerking tussen MBO en HBO instellingen en bedrijven.

Ook de studenten van nu zijn andere studenten dan de studenten van 10 jaar geleden. Zij leren anders en niet meer alleen binnen de muren van een schoolgebouw en een bedrijf. Talenten van jongeren worden onvoldoende benut. Er is nog te veel “ongekend” talent dat juist in het beroepsonderwijs niet tot wasdom komt.

Op het moment vindt veel discussie plaats over de toekomst van het beroepsonderwijs. De afgelopen jaren is ook al voorzichtig geëxperimenteerd met nieuwe arrangementen op verschillende terreinen van lerarenopleidingen tot publiek-private samenwerkingen en de flexibilisering van kwalificatiedossiers.

Het blijft echter de vraag of dit in het juiste tempo en met het juiste volume is om het beroepsonderwijs tot zijn recht te laten komen: spil in het beroepsonderwijs, hofleverancier voor gekwalificeerd personeel, een stimulans voor de regionaal economische ontwikkeling. Zijn daarvoor de juiste actoren betrokken op de juiste niveaus? Hebben we de juiste institutionele kaders en instrumenten?

Het Forum Beroepsonderwijs boog zich over de vraag hoe het beroepsonderwijs zich in de volle breedte toekomstbestendig kan en zal ontwikkelen. Door de regio’s in te gaan en te spreken met belangrijke stakeholders wilde het Forum in kaart brengen wat dit vraagt van de verschillende actoren die samen het beroepsonderwijs gestalte geven: de onderwijsinstellingen, bedrijven en het georganiseerde bedrijfsleven, de rijksoverheid en regionale overheden?

Initiatiefnemers

De Nationale DenkTank Rathenau Instituut A.W.T.I.
Hobéon Kennisland Platform Bèta Techniek